• banner1.png
 


 

       

 
 

Login Form

 

 

Creative’s : Means of Transport


Base price: 350,00 ฿
Salesprice with discount:
Sales price: 295,00 ฿
Discount: -55,00 ฿
Description

 

น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ถึงยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างในยานพาหนะชนิดต่าง ๆ เช่น อะไรเร็วหรือช้า อะไรใหญ่หรือเล็ก เป็นต้น เหมาะกับน้องอายุ 4 ปีขึ้นไป

 

 
 
 

 

 

 

 

Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids - บุ๊คส์ฟอร์คิดส์ หนังสือเด็กภาษาอังกฤษ Books For Kids

copyright 2015 @ www.studioandbook.com  |  design by www.art-in-house.com