• banner1


ลืมรหัสผ่าน?
ลืมชื่อผู้ใช้ของคุณ?
ไม่มีบัญชีผู้ใช้? ลงทะเบียน

 

แบบฝึกหัดคุมอง

แบบฝึกหัดคุมอง Kumon Workbooks เป็นแบบฝึกหัดที่มีประสิทธิภาพ เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถช่วยพัฒนาให้เด็กแต่ละคนได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่างเต็มที่ แบบฝึกหัดคุมองจะค่อย ๆ ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

แบบฝึกหัดคุมอง เป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยให้เด็กกว่า 4.4 ล้านคนทั่วโลกประสบความสำเร็จในศูนย์คุมองค่ะ

แบบฝึกหัดคุมองสำหรับเด็กเล็ก อายุ 2 - 8 ขวบ

แบบฝึกหัดคุมองสำหรับเด็กเล็ก เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้สำหรับพัฒนาทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานให้กับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป แบ่งออกเป็น 6 ชุด ตามช่วงอายุ โดย เนื้อหาจะเกี่ยวกับทักษะ 3 ด้าน คือทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Verbal Skills) และะทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Math Skills)

นอกจากนั้นจะมีแบบฝึกหัดที่ออกมาใหม่อีก 3 กลุ่ม คือ

  1. Are You Ready for Kindergarten? สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาล 
  2. Kumon Play & Grow Workbooks สำหรับให้น้องฝึกใช้กล้ามเนื้อมือ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจับดินสอเพื่อเขียนหนังสือ
  3. Kumon Make a Match Workbooks สำหรับให้น้องฝึกทักษะด้านการสังเกต จับคู่ โดยการกำหนดเวลา เป็นการฝึกสมาธิไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ค่ะ

แบบฝึกหัดคุมองสำหรับเด็กประถม Grade 1-6

แบ่งเป็นแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาเพื่อสอนทักษะด้านภาษา Verbal Skills และสอนทักษะด้านคณิตศาสตร์ Math Skills

  1. Reading สอนทักษะด้านภาษา คำศัพท์ การสะกดคำ การสร้างคำ สระเสียงสั้น-ยาว การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อเน้นให้น้องอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้เข้าใจ สามารถสรุปเนื้อเรื่องได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไปในอนาคต
  2. Calculation Skills สอนทักษะด้านคณิตศาตร์ การคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน และ ทศนิยม
  3. Geometry & Measurement สอนทักษะด้านคณิตศาสตร์ เรขาคณิต เช่น มุม เส้นตรง รูปทรง สอนเรื่องเงิน เวลา สอนการวัดพื้นที่ ปริมาตร ฯลฯ
  4. Word Problems สอนทักษะด้านคณิตศาตร์ การแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่มาในรูปตัวอักษร เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง